زیستن نیکو

بـبخــش

        هــرچـنـد 

              مـسکینـــی

   فـرامـوش کــن                

        هــرچـنــد                   

              دلــگیــــری

                  زیستن این گــونـــه زیـبـاسـت...  

   بخنـــد

         ببخــش                           

           و فرامـوش کـــن                             

                هــرچـنــد میدانم آســـان نــیســـت...

 

/ 0 نظر / 5 بازدید