# خوشبختی

لحظه ها

قـــــطـره هـــای کــــوچـک آب اقـــــیـانــــوس بــــزرگ را مـــی ســازنـــد دانـــــه هـــای کــــوچــک شـــن ســــاحــل زیــــبـا را ... لـــــحـظه هـــای کـــــوتاه شـــــایـــد بـــی ارزش بــــه نــــظـر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید