باب الحوائج

سفت بستیدش به روی نیزه ها بازش کنید

                  دردش آمد این زبان بسته کمی نازش کنید

  

 

 

ببین مادر ز گریه آب رفته 

که از جسم و تن ِ من تاب رفته 

به نیزه دار گفتم بچه داری؟؟؟ 

کمی آرام تازه خواب رفته

/ 0 نظر / 7 بازدید